Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan för Partille GK

Idrottsrörelsens jämställdhetsplan från 2005 gäller som uppmaning och stöd för samtliga idrottsförbund och som stöd och inspiration till alla övriga delar inom idrottsrörelsen, inklusive Partille GK, varför Idrottsrörelsens jämställdhetsplan ligger till grund för utformandet av Partille GK:s jämställdhetsplan. 

Medlemskap i Partille GK ska vara öppet för alla golfare, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

Med utgångspunkt från denna värdegrund ska det övergripande målet för Partille GK:s verksamhet vara att alla medlemmar, anställda och övriga som deltar i verksamheten ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Styrelse, kommittéer, klubbchef och övriga anställda i Partille GK ska i sin planering och i sina beslut beakta nedan nämnda mål:

  1. Kvinnor och män ska ges lika möjlighet att spela golf utifrån sina förutsättningar.
  2. Kvinnor och mäns golfande ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  3. Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Det innebär att på beslutande och rådgivande nivåer bör såväl kvinnor som män vara representerade med minst 40 %.
  4. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.
  5. Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.
  6. Umgänget på Partille GK ska genomsyras av ömsesidig respekt för varandra och vara fritt från kränkningar och diskriminerande attityder eller handlingar.

Styrelsen ska regelbundet genomföra en kartläggning av hur jämställdhetsarbetet inom Partille GK bedrivs och vilka åtgärder som särskilt bör prioriteras för kommande verksamhetsår och i ett långsiktigt perspektiv.