Miljöplan

Miljöplan 2021-2022 för Partille Golfklubb, fastställd av Partille GKs styrelse 20171211.

SYFTE
Syftet med en miljöplan är att kunna planera, prioritera och följa upp de miljöåtgärder klubben måste eller önskar göra. Partille golfbana är lokaliserad inom två vattenskyddsområden samt ligger vid naturreservat och riksintresseområde för friluftsliv. Därför är en miljöplan bra som underlag för diskussioner och avstämningar med Partille kommun jämte andra myndigheter.
Dessutom önskar Svenska Golfförbundet (SGF) att golfklubbar som är anslutna till förbundet skall ha ett systematiskt miljöarbete, där miljöplan kan vara ett arbetssätt.
För det tredje är det att visa för medlemmar och gästspelare att klubben tar sitt miljöansvar.

MILJÖVISION OCH STRATEGI enl. SGF
Svenska Golfförbundet skall tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till god hälsa och en bra miljö.

STRATEGISKA MILJÖMÅL
I golfens miljöarbete har SGF identifierat 11 av riksdagens 15 miljökvalitetsmål som berör golfen, samt valt att samla och jobba med miljökvalitetsmålen i fem grupper enligt nedan:

 • God bebyggd miljö och god hälsa
 • Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
 • Ingen övergödning samt giftfri miljö
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Begränsad klimatpåverkan och frisk luft

HISTORIK
Partille GK antog en miljöplan 2008, efter vilken klubben arbetat och uppdaterat varje år sedan dess. Årliga revisioner har tillställts Göteborgs Golfdistrikt (GGF).

Följande större miljöåtgärder har genomförts under perioden 2008 – 2021:

 • Spolplatta för maskiner med slam- och oljeavskiljare installerad
 • Bergvärme resp. luftvärmepump installerad i klubbhus och maskinhall
 • Källsorteringsstation vid klubbhus för restaurang, shop och GK
 • Miljöstation upprättad för spilloljor, batterier m.m.
 • Endast eldrivna golfbilar
 • Byggt om samtliga greener och tees enligt USGA
 • Installerat högeffektivt bevattningssystem
 • Bevattning sker endast av tees och greener
 • Banan är sådd med gräsarter som är anpassade till jordmån och slitage
 • Upprättat skötselschema för golfbanan
 • Övergått till endast biologiska växtskyddsmedel
 • Yt- och dräneringsvatten återgår till banans dammar
 • Effektiviserat kylsystem för restaurang
 • Installerat rörelsedetektorer för större delen av belysningen i offentlig miljö
 • Sparat boträd – döda och döende träd, jämte uppsättning av ett 50-tal fågelholkar. Detta i samråd med ornitolog
 • Samråd sker med kommunens jägmästare vid skogsavverkning på banan.

NY MILJÖPLAN
Med utgångspunkt från SGF:s miljöpolicy och strategier, jämte Partille Kommuns lokala miljömål, samt att golfbanan ligger inom två vattenskyddsområden (Kåsjön och Delsjön) och gränsar till ett friluftområde, har en uppdatering av tidigare miljöplan från 2008 gjorts till en ny för 2021.

Ovanstående övergripande förutsättningar bryts ner i följande områden:

 • Adm. och inköpsrutiner
 • Byggnader
 • Källsortering/kompostering
 • Energianvändning
 • Maskinpark
 • Markuppbyggnad
 • Markskötsel
 • Vattenvård/användning
 • Vård av banans naturmarker
 • Djurlivet inom banan
 • Friluftslivet

REVISION
Miljöplanen revideras en gång per år. En revisionsrapport skickas för kännedom till GGF (alt SGF).

MILJÖPLAN 2021-2022

Administration och köprutiner
Minimera utskick per post och samtidigt minska förbrukningen av kopieringpapper. Miljömärkta produkter bör väljas i större omfattning och vi skall sträva efter att genomföra gemensamma beställningar för att öka antalet samleveranser. Uppmuntra våra entreprenörer att i större omfattning välja lokalt producerade miljömärkta produkter och i största möjliga mån undvika engångsprodukter.

Byggnader
Om möjligt välja miljömärkt och/eller återvunnen byggmaterial. Anpassa inomhustemperaturer för minskad energiförbrukning. Se över uppvärmning av gamla klubbhuset ”villan”.

Källsortering/kompostering
Bli ännu bättre på källsortering i alla delar av verksamheten.

Energianvändning
Byta ut pumparna i bevattningssystemet för att öka effektivitet. Se över maskiner i restaurangen för att minska energianavändning.

Maskinpark
Uttjänta maskiner ersätts med bränslesnålare modeller. Vi köp av transportfordon väljs om möjligt eldrift. Optimera skötselplaner för att minska onödig körning.
Nya slipmöjligheter gör att klippning alltid sker med vassa knivar.

Markuppbyggnad
Vid ny markuppbyggnad används endast massor som är kontrollerade så att de är rena eller sanerade.

Markskötsel
En upprättad skötselplan för markområdena följs. I denna ingår också en gödslingsplan och tillstånd för gödsling har beviljats av Partille Kommun. (Se rubrik Vattenvård nedan). Gödslingen dokumenteras.

Vattenvård/användning
Klubben följer de krav Göteborg Vatten och Partille Kommun ställer på golfklubbens markområde, då det ingår i två huvudvattentäkter.

Vård av banans naturmarker
Partille Kommun håller på att ta fram en Naturvårdsplan. I samband med detta kommer det att göras naturvårdsinventeringar över hela kommunen. När dessa finns presenterade får klubben värdera vilka insatser som skall göras. Klubben följer också den skogsvårdsplan som är upprättad tillsammans med Partille Kommun för området.

Djurlivet inom banan
Se text ovan om Naturvårdsplan. Samarbete sker med Öjersjö Västra jaktlag som utöver jakt på golfklubbens område utför viss skyddsjakt.

Friluftslivet
Golfklubben ligger inom ett friluftsområde, det innebär att det rörliga friluftslivet uppehåller sig både på och intill banan. Denna verksamhet har ökat de senaste åren, då nya bostadsområden byggts intill golfbanan. Skyltar har därför satts upp på strategiska ställen för att varna allmänheten om att de befinner sig på en golfbana och att man bör vara uppmärksam
Vid snörika vintrar är golfbanan ett populärt område för skidåkning. En idrottsförening har i samråd med golfklubben tagit på sig att lägga ut och underhålla skidspår med spårmaskin. Klubben anvisar lämplig sträckning för detta och Partille Kommun ansvarar för att snöröja P-platser.