Övergripande verksamhetsplan

Partille Golfklubb har som övergripande mål att erbjuda sina medlemmar en intressant bana med hög finish, en trivsam anläggning och en aktiv klubbverksamhet. Klubben ska sträva efter att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och vara en av Göteborgsområdets mest attraktiva anläggningar. Det centrala läget tillsammans med en välskött bana och en i övrigt hög kvalité på verksamheten ska ge medlemmar, partners och gäster en positiv totalupplevelse. Verksamheten skall genomsyras av en familjär och inkluderande stämning.

Banan och träningsområden
Banan ska skötas på ett professionellt sätt av välutbildad och engagerad personal. Banan ska ge en intressant och spännande upplevelse för alla kategorier av spelare. Klippningen av spelytor ska följa en väl utarbetad plan för god spelbarhet och hög finish. Träningsområden sköts och underhålls på samma sätt som banan.

Fastigheter
Klubben ska underhålla och utveckla klubbhus och andra lokaler för att erbjuda medlemmar och gäster en trivsam miljö. Medlemmar, sponsorer och andra intresserade erbjuds möjlighet att hyra lokaler för möten och konferenser.

Miljöarbete
Klubben ska arbeta efter fastslagen miljöplan. Planen utvärderas och revideras årligen. Den biologiska mångfalden på banan och i de närmaste omgivningarna ska främjas, gärna i samarbete med intresserade föreningar.

Ekonomi
Klubbens ekonomi ska vara stabil och bygga på medlems- greenfee- range- och pertnerintäkter. Investeringar i maskiner och fastigheter görs enligt en löpande investeringsplan.

Personal samt ideella ledare och funktionärer
Partille Golfklubb ska vara en attraktiv arbetsgivare, där en god arbetsmiljö och personlig utveckling ska erbjudas all personal. Personal och klubbfunktionärer ska ha ett positivt och engagerat sätt mot medlemmar och gäster. Föreningens jämställdhetsplan ska genomsyra verksamheten.

Partnersamarbeten och marknadsföring
Anläggningen marknadsförs aktivt som ett attraktivt alternativ i Göteborg med omnejd för medlemskap, greenfeespel, företagsgolf, konferens eller andra aktiviteter. Samarbetspartners är en uppskattad mötesplats för våra partnerföretag och samtidigt en liten men ändå viktig del av klubbens finansiering.

Medlemsvård och information
Medlemsinformation ska i första hand ges via hemsidan och direkta e-mailutskick. Medlemmarnas synpunkter på verksamheten skall inhämtas genom regelbundna enkäter och vara ett stöd i årlig uppföljning av all verksamhet.Aktiviteter för medlemmarnas trivsel och sammanhållning arrangeras såsom informationsmöte för nya medlemmar, golfresor, och klubbsammankomster. Större aktiviteter som har till syfte att rekrytera nya medlemmar genomförs av kommittéerna gemensamt.

Anläggningsverksamhet
Kommitténs uppgift är att ansvara för att klubbens hålvärdssystem utvecklas samt att städdagarna utnyttjas på bästa sätt. Kommittén organiserar också arbete med grupper som gör ideellt arbete på anläggningen utöver städdagarna, t.ex. Onsdagsgänget. 

Handicap-, regel- och utbildningsverksamhet
Kommittén ansvarar för att medlemmarnas handicap är korrekt och att årlig revidering genomförs i enlighet med handicapreglerna. Banans markeringar ska vara gjorda enligt speciellt framtagen plan, och lokala regler uppdateras och godkänns av distriktet årligen. Klubben bör erbjuda utbildningar avseende regler och golfvett, för såväl nya som etablerade spelare.

Tävlingsverksamhet
Kommittén ansvarar för ett för hela klubben samordnat tävlingsprogram, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen ska vara väl avvägt. Minst en av helgens dagar bör vara tävlingsfri KM undantaget. Dessutom bör en helg per månad vara helt tävlingsfri. Utbudet av tävlingar ska spegla medlemmarnas intresse av att tävla och vara en väl avvägd blandning av olika spelformer. Kommittén ska anordna utbildning för tävlingsledare och skapa goda förutsättningar för välordnade tävlingsarrangemang.

Elit- och ungdomsverksamhet
Träning erbjuds för alla klubbens knattar, juniorer och elitspelare. Träningen ska i första hand inrikta sig på bredden, men bättre spelare bör ges extra möjligheter att utvecklas. För elitspelare och tävlingsinriktade juniorer ska träning erbjudas året runt. Föreningen bör vara representerad i Nationellt Seriespel och distriktets Juniorseriespel samt ha deltagare i rikstäckande junior- och elittävlingar. Kommittén anordnar aktiviteter för att stimulera till mer spel på banan med extra fokus på spelare utan hcp. Särskilda juniortävlingar arrangeras och kommittén strävar efter att så många juniorer som möjligt deltar i olika tävlingar, på såväl Partille GK som på andra banor. Kommittén ska också arbeta aktivt för att rekrytera och utbilda nya ledare.

Seniorverksamhet
Partille GK ska representeras i seriespel på distriktsnivå. Verksamheten i kommittén ska bedrivas så att berörda medlemmar får möjlighet till ett väl avvägt program med tävlingar och andra aktiviteter, där välbefinnande och social samvaro står i fokus.

Damverksamhet
Kommittén arrangerar veckotävlingar samt andra aktiviteter där trivsel och gemenskap skall betonas.

Shop och instruktionsverksamhet
Klubben ska ha välutbildade instruktörer som erbjuder ett väl avvägt program av lektioner och kurser till alla kategorier spelare. Golfshopen ska ha ett brett sortiment av varor med hög kvalité. Medlemmar och gäster ska erbjudas möjlighet att hyra vagnar och reparera utrustningen.

Restaurang
I samband med spel eller annan verksamhet ska det finnas möjlighet till förtäring i golfrestaurangen och i kiosken 9 ½. Sortiment och service ska hålla hög klass för att tillgodose medlemmars och gästers högt ställda krav på mat och dryck i trivsam miljö.